Sempozyum Hakkında

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, ilk bilgilerin M.Ö. 2000 yıllarına ait olduğu Trabzon kenti, önemli bir tarihi geçmişe, zengin kültürel mirasa ve dünya üzerinde benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip bir şehir olarak, tarih boyunca özellikli ve ayrıcalıklı bir yerleşim alanı olarak görülmüştür.

Malumunuz olduğu üzere, kent, farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir or­tamda ve kendine özgü kurallara uygun olarak yaşamlarını sür­dürdükleri bir yerleşme yeridir. Bu yerleşme yerleri tarihin değişik dönemlerinde farklı sosyo-ekonomik işlevleri üstlendiğinden, kent kavramı da bu işlevsel değişime uygun olarak her dönemde farklı bir içeriğe sahip olabilen dinamik bir nitelik taşımaktadır.

Buna bağlı olarak, küreselleşme anlayışının egemen olduğu içinde bulunduğumuz dönemde, toplumların sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme olgusu oldukça önemli hale gelmiştir. Bu olguyla, yaşanabilir bir kentleşme için, diğer bir ifade ile insanların kentte yaşadıklarını hissedebilmeleri için, bölgesel olarak ortaya çıkabilen farklı bileşenlerin etkileşimleri ve bu etkileşimlerin tümleşik planlamalarla yönetilmesi gerekliliği, dünya ölçeğinde tartışılır olmuştur.

Trabzon, kentleşme açısından bu tartışmalara yön verebilecek konuma ulaşabilmeli ve bunu dünya ölçeğinde hissettirebilmelidir. Bu bağlamda Trabzon kenti yerel yönetimlerce, kurum ve kuruluşlarca, meslek odalarınca ve sivil toplum kuruluşları ile genel anlamda ortak akılla yönetilmek üzere tartışılmalı, değerlendirme sonuçlarından kentin gelişimi yönünde politikalar üretilmelidir.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu olarak kentimizin sorunlarına her zaman duyarlı davranarak söz almak ve kentin ortak akılla yönetilmesinden yana sorumluluk almaktayız. Bu bağlamda 8-10 Eylül 2011 tarihinde Trabzon Kent Sempozyumu’nun ilki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda Trabzon kenti, kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme taşınarak, kentsel sorunların bilimsel çözüm önerileri tartışıldığı bir ortam oluşturulmuştur.

Bu yıl 7-8-9 Kasım 2023 tarihleri arasında ikincisini düzenleyeceğimiz Trabzon Kent Sempozyumu’nda, Trabzon’un hangi kentsel özellikleri konusunda öne çıkması gerektiği ve kentsel sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi adına bir vizyon çizilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, tartışmaya açılan konularda, sürdürülebilir kentsel gelişmeye katkı sağlamak hedeflenmektedir. Sempozyum TMMOB’a bağlı odalar ev sahipliğinde planlanmış olup, kent yönetimindeki ana aktörlerinde düzenleme kuruluna dahil edilmesi yoluyla kentin bütüncül olarak ele alınması ve ortak akılla yönetilmesi hedeflerine ulaşılması planlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından 7-8-9 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan “’II. Trabzon Kent Sempozyumu”nda;

ülkemizin kadim kentlerinden biri olan Trabzon’un kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, turistik, ekonomik ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme taşınacak, sorunların bilimsel çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır. Böylece, Cumhuriyetimizin 100. yılında Trabzon’u tüm aktörleri ile birlikte stratejik olarak ilerlenmesi gereken konuların vurgulanması ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Düzenleme Kurulu

 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK - Trabzon İKK Sekreteri
 • İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Mustafa TİRYAKİ
 • Mimarlar Odası Trabzon Şubesi : Müslim HAMZAÇEBİ
 • Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Sinan Koç
 • Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Semi HAMZAÇEBİ
 • Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Cemil PEHLEVAN
 • Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şubesi : Ahmet İhsan HACIFETTAHOĞLU
 • İç Mimarlar Odası Trabzon Şubesi : Muhittin İNCE
 • Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Kürşad BEKAR
 • Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi : Emre AKYÜZ
 • Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilciliği : Sabri ÖZTÜRK
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi : Özgür AŞIK / Erdem Zekeriya İSKENDER
 • Ortahisar Belediyesi : Şenay KARAKAŞ
 • Trabzonspor : Derviş KÖZ / Murat TAŞKIN
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası : Sayim ADANUR
 • Sempozyum Sekreteri : İlknur MENGÜÇ – MMO Trabzon Şube Müdürü